REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Uniwersytetu Trzeciego Wieku – „Jeszcze młodzi”

W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

1.Słuchacz traktuje wszystkich członków UTW życzliwie i z szacunkiem oraz wnosi swój wkład w miłą, pełną serdeczności i akceptacji atmosferę.

2.Zapisując się na nowy rok akademicki słuchacz wnosi opłatę za pierwszy lub bieżący miesiąc zajęć, a następnie opłaca regularnie składkę do dziesiątego każdego kolejnego miesiąca.

3.Brak opłat składek przez okres przekraczający dwa miesiące w danym roku akademickim (lub na przełomie roku akademickiego) powoduje skreślenie z listy słuchaczy. Słuchacz może ubiegać się o ponowne wpisanie na listę w miarę wolnych miejsc.

4.Za zajęcia, które z różnych przyczyn nie odbyły się, słuchaczowi nie przysługuje zwrot pieniędzy, ponieważ wnoszona opłata nie pokrywa rzeczywistych kosztów uczestnictwa w zajęciach, a jedynie ich część. Działalność UTW jest dotowana przez Radę Miasta oraz sponsorów.

5.Zajęcia nie odbywają się w święta państwowe i kościelne, uznane jako dni wolne od pracy, a także w przerwach świątecznych, bożonarodzeniowo-noworocznej i wielkanocnej.

6.Słuchacz ma prawo wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Gdy ilość miejsc na zajęciach jest limitowana decyduje kolejność zapisów.

7.Słuchacz na zajęcia UTW nie wprowadza osób trzecich (koleżanek, znajomych, krewnych). Dotyczy to wszystkich zajęć, za wyjątkiem wykładów plenarnych, które prowadzone są w formule otwartej.